Για ένα κίνημα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κατά του πολυεπίπεδου της διαφθοράς.

Συμμετείχα ως Yποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος στο ψηφοδέλτιο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την Στερεά Ελλάδα "ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ του υποψήφιου Περιφερειάρχη Νίκου Στουπή

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

ΑΊΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΣΕΒΑΣΜΌ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΎΡΩΣΗ ΤΗ Σ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Athanassiadis N. & K. Konstantinos Stockholm 2015.07.04

                               Till Europa Unionens Konstitution Kommitté.
                                      För Demokratin, i Rättvisans namn,
                                             Och fulländan för allas Lyckan för ”LIKA INFÖR LAGEN”

Visserligen något liknade gällde en gång för Politis i ”Västerländska Demokratins”
sagovärlds vaga,
både i en Demokratiskt och i en Diktatorisk Polis-Stat,.

Även idag åberopar politiker”Demokratins människovärden" när de talar om den ”Representativa
Demokratins” fördelar för att profilera sig politisk och statsmannamässigt, medan människorna i
övriga vilda världen, medan de kämpar ser framemot och kräver jämlikhet och rättvisa för alla.

Men var finner man källan till rättvisans politiska styrka.
Förhoppningsvis inte som i Ecclesia av Atens Demos Demokrati, som kan mynna ut till påtvingad
”Dialogen (som) mellan Atenarna och Miloans”-Thoukidides-, som liksom då, pågår nu för fullt
runt hela Medelhavet, för att underkuva och förflyta medmänniskor och lägga beslag på regions
naturtillgångar.
Ty med tanke på denna ”Demokratins Axiom utövning” försvarade sig Rumsfel briljant, och tom
med exklusivt antik värdighet, inför kritiken mot maktutövnings ursprungsrätt, när han beklagade
sig med förundran i frågeställningen till sin försvar,
- varför anklagar ni oss vi utövar ju bara det Atenska Demokratins Principer -

Bortsett från det historiska, idag ” mot Grundlagens "Lika inför Lagen" Mäktigt fastställd för
ALLAs Lika ”Människovärde” princip, tom i totalitära stats sikt, i ”Västerländska Demokratins
vaga en medborgare avskärmas, tillåtes ej, tom förbjudes inte bara att kunna få prova själv sin sak
inför Domstol, men inte ens att föra sin talan till sin försvar, tros att man påtvingas till
advokatombud, inte ens för att försvara sig i en civil process gentemot en riktat anklagelse, så
berövats han det minsta gemensam nämnare för ett rättssamhälle, FAST Demokratins Legitimitets
Höjdpunkt är respekt till Grundlagen och strävan för individens "Lika inför Lagen" oinskränkta
rättighet.
Likt det oinskränkta "Lika inför Gud" själsliga fåfängas rätt, vilket ifrågasättas av Sofokles i
”Antigones” försvarstal, fast det hände i en Diktatorisk Polis-Stat, detta abstrakta lyckans "Lika
inför Gud" gäller oinskränkt fortfarande för förväntansfulla Ortodoxa medborgare ”inför Gud”,
men hur kan det vara tillåtet att inskränka en verkligt Lyckan för "Lika inför Lagen" för
Protesterande medborgare ”inför Lagen"?.

Detta är oacceptabelt och nedsättande, för det ”Europeiska Gemenskapens Representativa
Demokratins” Rättvisa och politiska etablissemanget, att parallellt med själens abstrakta
undanflykts fåfänga "inför Gud", stimuleras medborgaren att undfly medborgarinitiativ p.g.a. det
verkliga fåfängan gentemot orättvisan för "Lika inför Lagen".
Ty nu återigen, aktuella politiska-ekonomiska insikter, tangerar rasismen och nazismen, under
mantel av det ”Representativa Demokratin”, just därför p.g.a. brist på rättsbildning och
rättsbalkens hinder för den enskilda medborgares "Lika inför Lagen" människovärde, och till
förmån för de inblandade i korruptionen vilka, stimulerar vilseleder och verkar till politiska
ytterlighets ställningstagande.

Detta innebär att efter två och en halv millennier idag, pågår en rättsövergrepps massaker på
Grundlagens "Lika inför Lagen" rättvisans axiom, värre än det som Sokrates fick gå igenom då, ty
åtminstone fick han föra själv sin talan inför det Atenska Ecclesias Domstol,
Liksom i Grekland, i flera Europeiska länder miljoner medborgare, måste utsätta sig till slutna
advokatsamfunds rättegångsbalks privilegier, där mer än visa köpslås, först och främst för att
förtäckta och gagna sin egen diakroniska inblandning i rättsväsendets korruption, och sina egna
ekonomiska inkomst syften runt Politis pennings förmågan, vilket är avgörande ifall man har rätt till
rättvisa för sin sak, ÄVEN när det gäller att avkräva och försvara det gemensamt allmännas rätt,
vilket bör ses i relation till fortlöpande av korruptionens fortlevnad, som kontinuerligt alstrar nya
fiktiva korruptions rättsskansar och försvårar rättsskipning, i ett medvetet kretssamspel mellan
inblandade lokalpolitiker dess rådgivare och advokater, med diverse inplanterat tillsatta domstols
aktörer i rättsmaskineriet, till skada för rättssamhället, staten, och det allmännas väl.

Hur Grexit är det med Grundlagens "Lika inför Lagen" kontinuiteten till rättsbalken i EUs länder?
          Med ovan sagt läggs fram..
                 Framställan för Demokratin, i Rättvisans namn!
                          För fulländan av allas Lyckan för ”LIKA INFÖR LAGEN”

a) Grundlagens "Lika inför Lagen" kontinuiteten till den enskilda medborgaren som gäller i
Sverige, enligt rättsbalkens 11.e kapitel § 1. ”Envar kan vara part i rättegång”, och enligt
rättsbalkens 12.e kapitel § 1. tillåtes att parts talan, ”må föras genom ombud” ber antas i Europa
Unionens Fördrag, till gällande RÄTTS PRAXIS i alla Europeiska länder.
Efter att EU Parlamentet beslutat.
b) EUs Länders fullvärdiga medlemmar ska anpassa sin lagstiftning och rättegångsbalken,
inom högst ett år.
c) Länder som står inför Inträdde, ska anpassa sin lagstiftning och rättegångsbalken efter inträdet,
inom högst två år
d) Länder som sökte medlemskap, och förhandlar om inträdde, ska anpassa sin lagstiftning och
rättegångsbalken, inom högst tre år.
e) Under tiden det E.U land som begränsar en Europeisk medborgare rätten att få pröva själv sin
sak och föra själv sin tala inför domstol, lägga fram sina skripta manus till sin försvar, när han
åtalas i en civil process, det landets advokat samfund får stå för arvode och rättegångs kostnader för
den av medborgaren utvalda försvars advokat-ombud, och om den tilldelas av Dumstolen eller
advokatsamfund, godkänns av den åtalade med rätt till dess ombyte.
f) Till skydd och Rättsligt bistånd för enskildas eller kollektiva Rättsliga Medborgarinitiativ, skapas
en gemensam och oberoende Medborgare Stiftelse med alla Europeiska länders samverkan,
underställt och finansierat direkt av EU Parlamentet, där man kan vända sig direkt mot korruption
och till försvar för alla Europeiska Medborgares allmänna egendom i vilket EU land det må vara,
det ska verka fritt och obehindrat att ta an om ärenden i vilket EU land det må vara, utan respektive
länders nationella rättegångsbalks förhinder.
g) För att upphöja det Europeiska medborgarens människovärdighet, tilltron till representativa
Demokratins politik och rättvisa, alla EU Länder ska införa Juridisk Översikts Kurs och
författnings kunskap som obligatorisk ämne på skolundervisningen i gymnasienivå, till gagn för
utökat Medborgarinitiativ i politiken, för rättvisa och mot korruptionen.

Högaktningsfull
Till Diotimas Eros Ära!
Konstantinos N. & K. Athanassiadis
diotima@spray.se


Athanassiadis N. & K. Konstantinos Stockholm 2015.07.04
Till Europa Unionens Konstitution Kommitte.

                 Για μια δημοκρατία, τιμώντας το Δίκαιο,
                        Για τη πληρότητα και την ευτυχία του καθενός για την "ισότητα ενώπιον του νόμου"

Σίγουρα κάτι παρόμοιο ίσχυε κάποτε για το Πολίτη του παραμυθένιου κόσμου της κούνιας της
≪δυτικής δημοκρατίας≫,
τόσο ένα δημοκρατικό όσο και σε ένα δικτατορικό Πόλη-κράτος,.

Ακόμα και σήμερα, οι πολιτικοί επικαλούναι τις "ανθρώπινες αξίες της δημοκρατίας≫ όταν μιλούν
για τα προτερήματα της "Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας " για προβάλλονται πολιτικά και
οξυδερκή πολιτειακά, ενώ οι άνθρωποι στο ευρύτερο βίαιο κόσμο, καθώς αγωνίζονται
προσβλέπουν και απαιτούν ισότητα και δικαιοσύνη για όλους.

Αλλά πού βρείσκει κανείς την πηγή του Δίκαιου της πολιτικής δύναμης.
Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι όπως στην Εκκλησία του Δήμου της Δημοκρατίας Αθηναίων, που
μπορεί να καταλήξει σε κάτι επιβαλλόμενο όπως ≪Ο διάλογος (παρόμοια) μεταξύ Αθηναίων και
Μηλίων≫ -Thoukidides-, που όπως και τώρα, είναι τώρα σε πλήρη εξέλιξη γύρω από τη Μεσόγειο,
για να υποτάξουν, και να μετακινήσουν τους ανθρώπους για να καταλάβουν το πλούτο των
φυσικών πηγών της περιοχής.
Διότι, με αυτό το σκεπτικό εξάσκησης “Πρακτικής Δημοκρατικού Αξιώματος” υπερασπίστηκε ο
Rumsfel λαμπρά, και μάλιστα με αποκλειστικά αρχαιοελληνική αξιοπρέπεια, όταν αντιμετωπίσε
επικρίσεις της πηγαίας εξάσκησης πολιτικού δικαίου, όταν παραπονέθηκε με δέος στο ζήτημα για
την άμυνά του, με την ερώτηση
- Γιατί μας κατηγορούν εμείς δεν ασκούμε παρά μόνο τις αρχές της Αθηναικής Δημοκρατίας -

Πέρα από την ιστορική παρένθεση, σήμερα ενάντια στη Συνταγματικότητα της "ίσότητας ενώπιον
του νόμου" -Εντυπωσιακά αποτυπωμένο για την Ίση αρχή ≪ανθρώπινης αξιοπρέπειας≫,- ακόμη
και σε ολοκληρωτικά καθεστωτικά κράτη, στη κούνια της ≪δυτικής δημοκρατίας” ο πολίτης
αποδυναμώνεται στεγανά, δεν του επιτρέπεται, ακόμη και του απαγορεύεται όχι μόνο να είναι σε
θέση να προσφύγει ο ίδιος για τον εαυτό του ενώπιον των δικαστηρίων, αλλά ακόμη και να κάνει
παρέμβαση σε υπόθεση για την άμυνά του, παρότι εξαναγκάζεται σε παράγοντα δικηγόρο, έτσι τον
αποκλείουν από τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή του κράτους δικαίου, ούτε καν για να
υπερασπιστεί τουν εαυτού του σε μια αστική διαδικασία κατά κατευθυνόμενης κατηγορία, παρότι
το απώτερο της Δημοκρατικής νομιμότητας είναι ο σεβασμός προς το Σύνταγμα και η επιδίωξη του
απαραβίαστου κυριαρχικού δικαιώματος της ατομικής "ίσότητας ενώπιον του νόμου".
Όπως και το απαραβίαστο της "ισότητας ενώπιον του Θεού," της ψυχικής ματαιοδοξίας, η οποία
αμφισβητήθηκε από τον Σοφοκλή στο "Αντιγόνη", αν και αυτό συνέβη σε ένα δικτατορικό Πόλη-
κράτος, αυτή η αφηρημένη ευτυχία "Ισότητας ενώπιον του Θεού" ισχύει χωρίς περιορισμούς για
ανυπόμονους πιστούς Ορθόδοξους πολίτες "ενώπιον του Θεού ", αλλά πώς μπορεί αυτό να είναι
επιτρεπτό να περιορίζουν μια πραγματικά ευτυχία "ισότητας ενώπιον του νόμου" για
Διαμαρτυρόμενους πολίτες "ενώπιον του νόμου≫;

Αυτό είναι απαράδεκτο και υποτιμητικό, για την "Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας” και τους πολιτικά εντεταλμένους της, αφού παράλληλα με το αφηρημένο του
ματαιόδοξου της ψυχικής υπεκφυγής της “ισότητας ενώπιον του Θεού”, να προδιαθέτεται ο πολίτης
να υπεκφεύγει την πρωτοβουλία ενάντια στην αδικία, λόγω πραγματικής ματαιοδοξίας ως προς την
του "ισότητα ενώπιον του νόμου"
Για άλλη μια φορά, επίκαιρα πολιτικο-οικονομικά δεδομένα, τα οποία εφάπτονται του ρατσισμού
και του ναζισμού, υπό το μανδύα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ≪ ≫, ακριβώς λόγω έλλειψης κατάλληλης επιμόρφωσης Δικαίου και εμπόδια του Πολιτικού Κώδικα στην ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη ενώπιον του νόμου ", λειτουργούν προς όφελος όσων εμπλέκονται στη διαφθορά καθώς προδιαθέτει παραπλανά και ενεργεί για πολιτικά ακραίες τοποθετήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι μετά από δυόμισι χιλιετίες και σήμερα, συνεχίζεται από τη δικαιοσύνη η σφαγή
του Δικαίου επί της Συνταγματικής "ισότητας ενώπιον του νόμου" του αξιώματος, χειρότερα από
ότι ο υπέστη ο Σωκράτης, τουλάχιστον τότε το Δικαστήριο της Εκκλησίας του Δήμου της
Αθηναϊκής Δημοκρατίας δεν του στέρησε το δικαίωμα του λόγου να υπερασπιστή το Δίκιο του.
Όπως και στην Ελλάδα, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, εκατομμύρια πολίτες, πρέπει να εκθέτουν
τον εαυτό στα προνόμια της Πολιτικής Δικονομίας των Δικηγόρων, όπου περισσότεροι από λίγους,
πρώτα και κύρια επικαλύπτουν το δικό τους όφελος διαχρονικής παρέμβασης στη δικαστική
διαφθορά, και ιδία οικονομικές επιδιώξεις πρωτίστως γύρω από την οικονομική δυνατότητα του
Πολίτης, κάτι που το οποίο είναι ζωτικής σημασίας αν κάποιος πολίτης έχει το δικαίωμα στο δίκαιο
του αγώνα του, ακόμη και όταν πρόκειται να απαιτήσει και να υπερασπιστεί ένα κοινό δημόσιο
δίκαιο, κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τη συνεχιζόμενη επιβίωσης της διαφθορά, που
συνεχώς δημιουργεί νέα πλασματικά κάστρα δικαστικών αποφάσεων της διαφθοράς και περιπλέκει
την επιβολή του Δίκαιου νόμου, σε αλληλεπίδραση με σκόπιμα κυκλώματα από εμπλεκόμενους
τοπικούς πολιτικούς, οι σύμβουλους και οι δικηγόρους, με διάφορους εμφυτευμένους,
διοριζόμενων στο δικαστήριο, παράγοντες του μηχανισμού της δικαιοσύνης εις βάρος του κράτους
δικαίου, της πολιτείας, και το κοινό καλό.

Πόσο Grexit με τη Συνταγματική "ισότητα ενώπιον του νόμου" είναι η Δικονομία στις χώρες της ΕΕ;

         Με τα παραπάνω καταθέτω ..
              ..αιτήση για τη δημοκρατία, στο όνομα του Δικαίου!
                        Για την πλήρη ευτυχία της "ισότητας ενώπιον του νόμου" του καθένα.

α) Η Συνταγματική " ισότητα ενώπιον του Νόμου” που άρρηκτα ισχύει για τον πολίτη στη
Σουηδία, σύμφωνα το Δικονομικό Κώδικα 11ο κεφάλαιο § 1. όπου "Ο καθένας μπορεί να είναι
διάδικος σε δίκη", και σύμφωνα το Δικονομικό Κώδικα 12.e κεφάλαιο § 1. επιτρέπεται η
εκπροσώπηση διάδικου, και ≪μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου" οφείλει να ενσωματωθεί
στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την υφιστάμενη νομολογία σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες.
Στη συνέχεια της αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
β) Τα πλήρη μέλη των χωρών της ΕΕ πρέπει να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους και τον Κώδικα
Δικονομίας, μέσα σε ένα χρόνο.
γ) Οι χώρες που είναι στο στάδιο έγκρισης εισόδου, πρέπει να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους
και τον Κώδικα Δικονομίας, μέσα σε δύο χρόνια μετά την είσοδο τους στη ΕΕ.
δ) Οι χώρες που επιδίωξαν την ένταξη, και διαπραγματεύονται για την είσοδο, πρέπει να
προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους, και τον Κώδικα Δικονομίας, εντός τριών ετών από την έναρξη
έγκρισης διαπραγματεύσεων εισόδου.
ε) Εν τω μεταξύ, η ευρωπαϊκή χώρα που περιορίζει έναν Ευρωπαίο πολίτη το δικαίωμα να εξετάσει
ο ίδιος την υπόθεσή του και να εκπροσωπήσει τον εαυτό του στο Δικαστήριο, να καταθέσει τα προς
υπεράσπισή του έγγραφά του, όταν ο ίδιος διώκεται σε μια αστική διαδικασία, ο Δικηγορικός
Σύλλογος της χώρας θα φέρει το βάρος και τα τέλη και το κόστος των επιλεγμένων δικηγόρων
υπεράσπισης-παράγοντα, και αν του έχει ανατεθεί από την Έδρα ή το Δικηγορικό Σύλλογο, θα έχει
την έγκριση από το κατηγορούμενο με δικαίωμα αλλαγής του δικηγόρου.
στ) Για την προστασία και νομική αρωγή για ατομική ή συλλογική Νομική πρωτοβουλιών των
πολιτών, δημιουργείται ένα κοινό και ανεξάρτητο Ίδρυμα Πολιτών με τη συνεργασία όλων των
ευρωπαϊκών χωρών, υπό την εποπτεία και χρηματοδότηση απευθείας από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, όπου μπορεί κανείς να στραφεί απευθείας κατά της διαφθοράς και την υπεράσπιση
της κοινόχρηστης δημόσιας περιουσίας όλων των Ευρωπαίων πολιτών, σε οποιαδήποτε χώρα της
ΕΕ μπορεί να είναι, θα λειτουργούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όταν ασχολούνται με υποθέσεις σε
οποία χώρα της ΕΕ μπορεί να είναι, χωρίς να υποβάλλονται κατά περιπτώσεις σε παρεμπόδιση από
τη νομοθεσία της πολιτικής δικονομίας όποιας χώρας.
ζ) Για την εξύψωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των Ευρωπαίων πολιτών, την εμπιστοσύνη στη
πολιτική της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και η δικαιοσύνη, όλες οι χώρες της ΕΕ θα
εισαγάγουν το Συνταγματικό και εισαγωγικό Δίκαιο ως υποχρεωτικό μάθημα στο σχολικό
πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς μιας επωφελώς Εκτεταμένης πρωτοβουλίας των
πολιτών στην πολιτική, τη δικαιοσύνη και για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Με εκτίμηση
Konstantinos N. & K. Athanassiadis
diotima@spray.se