Για ένα κίνημα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κατά του πολυεπίπεδου της διαφθοράς.

Συμμετείχα ως Yποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος στο ψηφοδέλτιο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την Στερεά Ελλάδα "ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ του υποψήφιου Περιφερειάρχη Νίκου Στουπή

Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Περιεχόμενα των ΆΡΘΡΩΝ του κώδικα Δήμων κ Κοινοτήτων

Περιεχόμενα των ΆΡΘΡΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3463
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
ΜΈΡΟΣ ΠΡΏΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 1 Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 2 Δήμοι . Κοινότητες
Άρθρο 3 Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 4 Προσάρτηση τοπικών διαμερισμάτων . οικισμών
Άρθρο 5 Τύπος για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τις μεταβολές
Άρθρο 6 Όνομα και έδρα των Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 7 Μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών διαμερισμάτων, οικισμών και θέσεων
Άρθρο 8 Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών
Άρθρο 9 Σφραγίδα και σήμα των Δήμων και Κοινοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 10 Εδαφική περιφέρεια Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 11 Επιτροπή ορίων
Άρθρο
12 Διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας καθορισμού ορίων της εδαφικής περιφέρειας των Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 13
Νέος καθορισμός ορίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΗΜΟΤΕΣ
Άρθρο 14 Δημοτικότητα

Άρθρο 15
Κτήση δημοτικότητας
Άρθρο 16 Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές
Άρθρο 17 Απώλεια της δημοτικότητας

Άρθρο 18
Δημοτολόγιο

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΕΚΛΟΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 19 Δημοτικές αρχές
Άρθρο 20 Κοινοτικές αρχές

Άρθρο 21
Δημοτικά διαμερίσματα . Όργανα
Άρθρο 22
Τοπικά διαμερίσματα – Όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ
Άρθρο 23 Διάρκεια δημοτικής και κοινοτικής περιόδου
Άρθρο 24 Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών
Άρθρο 25 Εκλογικό δικαίωμα
Άρθρο 26 Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
Άρθρο 27 Εκλογικοί κατάλογοι
Άρθρο 28 Προσόντα εκλογιμότητας

Άρθρο 2
9 Κωλύματα και ασυμβίβαστα
Άρθρο 30 Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
Άρθρο 31 Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 32 Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων
Άρθρο 33 Αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 34 Υποψηφιότητες
Άρθρο 35 Κατάρτιση συνδυασμών
Άρθρο 36 Κατάργηση Κοινότητας και Τοπικού Διαμερίσματος σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση συνδυασμού
Άρθρο 37 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

Άρθρο 38 Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή πέθαναν

Άρθρο 39 Δικαιώματα συνδυασμών

Άρθρο 40 Πρόγραμμα της εκλογής

Άρθρο 41 Υπολογισμός προθεσμιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΦΑΚΕΛΟΙ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 42 Μορφή των ψηφοδελτίων
Άρθρο 43 Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
Άρθρο 45 Άκυρα ψηφοδέλτια
Άρθρο 46 Εκλογικοί φάκελοι
Άρθρο 47 Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας
Άρθρο 48 Ματαίωση της ψηφοφορίας
Άρθρο 49 Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Άρθρο 50 Επιτυχών . Επιλαχόντες συνδυασμοί . Εκλογή Δημάρχου, Προέδρου Κοινότητας και Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου
Άρθρο 51 Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων

Άρθρο 52 Κατανομή εδρών των συμβούλων του δημοτικού διαμερίσματος

Άρθρο 53 Κατανομή εδρών των τοπικών συμβούλων

Άρθρο 54 Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι . Ισοψηφία

Άρθρο 55 Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του δημοτικού διαμερίσματος . Ισοψηφία

Άρθρο 56 Τακτικοί και αναπληρωματικοί τοπικοί σύμβουλοι . Ισοψηφία

Άρθρο 57 Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

Άρθρο 58 Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

Άρθρο 59 Επανάληψη της ψηφοφορίας

Άρθρο 60 Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου Δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Άρθρο 61 Έκθεση πρακτικών και άσκηση ενστάσεων
Άρθρο 62 Επικύρωση της εκλογής
Άρθρο 63 Δικαίωμα ένστασης
Άρθρο 64 Άσκηση ένστασης . Αρμόδιο δικαστήριο
Άρθρο 65 Περιεχόμενο της ένστασης
Άρθρο 66 Προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων
Άρθρο 67 Διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων
Άρθρο 68 Αναίρεση
Άρθρο 69 Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως
Άρθρο 70 Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Άρθρο 71 Αποποίηση εκλογής
Άρθρο 72 Παραίτηση αιρετών οργάνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 73 Αναπλήρωση συμβούλων
Άρθρο 74 Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 75 Αρμοδιότητες
Άρθρο 76 Άσκηση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 77 Γνώμη των δημοτικών και κοινοτικών

Άρθρο 78 Προθεσμία για την απόφαση ή γνωμοδότηση από άλλες αρχές, οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση πράξεων από Δήμους και Κοινότητες

Άρθρο 79
Κανονιστικές Αποφάσεις
Άρθρο 80 Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Άρθρο 81 Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων . Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών

Άρθρο 82 Ρύθμιση κυκλοφορίας

Άρθρο 83 Δημοτική Συγκοινωνία

Άρθρο 84 Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας

Άρθρο 85 Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Άρθρο 86 Αρμοδιότητες του Δημάρχου
Άρθρο 87 Αντιδήμαρχοι
Άρθρο 88 Εξουσιοδότηση υπογραφών
Άρθρο 89 Αναπλήρωση του Δημάρχου
Άρθρο 90 Εκλογή νέου Δημάρχου
Άρθρο 91 Υποχρεώσεις δημάρχου και αντιδημάρχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 92 Εκλογή Προεδρείου
Άρθρο 93 Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
Άρθρο 94 Δημοτικές Παρατάξεις
Άρθρο 95 Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου
Άρθρο 96 Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Άρθρο 97 Πρακτικά συνεδρίασης
Άρθρο 98 Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων
Άρθρο 99 Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση
Άρθρο 100 Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου
Άρθρο 101 Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου
Άρθρο 102 Δημοτικό κατάστημα και βιβλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 103 Δημαρχιακή Επιτροπή – Αρμοδιότητες
Άρθρο 104 Εκλογή της Δημαρχιακής Επιτροπής
Άρθρο 105 Λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 106 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Κοινότητας
Άρθρο 107 Εκλογή Αντιπροέδρου της Κοινότητας
Άρθρο 108 Αναπλήρωση του Προέδρου της Κοινότητας
Άρθρο 109 Εκλογή νέου Προέδρου της Κοινότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 110 Αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου
Άρθρο 111 Σύγκληση και λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου
Άρθρο 112 Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου
Άρθρο 113 Πρακτικά συνεδρίασης
Άρθρο 114 Υποχρεώσεις των Κοινοτικών Συμβούλων
Άρθρο 115 Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση
Άρθρο 116 Κοινοτικό Κατάστημα και βιβλία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 117 Διαίρεση Δήμων σε διαμερίσματα
Άρθρο 118 Εκλογή Προέδρου του δημοτικού διαμερίσματος
Άρθρο 119 Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος
Άρθρο 120 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο συμβούλιο και στον πρόεδρο του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος
Άρθρο 121 Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικού διαμερίσματος
Άρθρο 122 Σύγκληση και λειτουργία του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος
Άρθρο 123 Συνεδριάσεις, απαρτία και αποφάσεις
Άρθρο 124 Αποστολή αποφάσεων συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος στο Δήμο
Άρθρο 125 Υποχρεώσεις συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος
Άρθρο 126 Επιτροπές
Άρθρο 127 Αποζημίωση
Άρθρο 128 Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου
Άρθρο 129 Αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου και του προέδρου του
Άρθρο 130 Σύγκληση του τοπικού συμβουλίου
Άρθρο 131 Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του τοπικού συμβουλίου
Άρθρο 132 Πρακτικά συνεδρίασης
Άρθρο 133 Έξοδα κίνησης
Άρθρο 133 Έξοδα κίνησης
Άρθρο 134 Αρμοδιότητες Παρέδρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Άρθρο 135 Καταστατική θέση αιρετών
Άρθρο 136 Έξοδα παράστασης
Άρθρο 137 Εκτέλεση ειδικών καθηκόντων των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων
Άρθρο 138 Συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα
Άρθρο 139 Ειδική άδεια και ρυθμίσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων αιρετών οργάνων, που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα
Άρθρο 140 Δαπάνες μετακίνησης . Αποζημιώσεις . Λοιπά έξοδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 141 Αστική ευθύνη
Άρθρο 142 Πειθαρχική ευθύνη
Άρθρο 143 Πειθαρχική διαδικασία
Άρθρο 144 Αποκλειστική άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Άρθρο 145 Ιδιάζουσα δωσιδικία . Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασία
Άρθρο 146 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άρθρο 148 Εποπτεία των οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων. Εκτελεστότητα πράξεων
Άρθρο 149 Έλεγχος νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Άρθρο 150 Άσκηση και εξέταση προσφυγών
Άρθρο 151 Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα
Άρθρο 152 Ειδική Επιτροπή
Άρθρο 153 Κοινοποίηση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής
Άρθρο 154 Υποχρέωση Συμμόρφωσης

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Τ.Α .. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ο.Τ.Α. . ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ . ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 155 Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού
Άρθρο 156 Οικονομικό έτος
Άρθρο 157 Έσοδα
Άρθρο 158 Δαπάνες
Άρθρο 159 Κατάρτιση, ψήφιση και δημοσίευση προϋπολογισμού
Άρθρο 160 Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού
Άρθρο 161 Μεταφορά πιστώσεων για την εκτέλεση έργου Αποθεματικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 163 Απολογισμός . Ισολογισμός Δήμων
Άρθρο 164 Απολογισμός . ισολογισμός Κοινοτήτων
Άρθρο 165 Υποβολή στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 166 Διεξαγωγή
Άρθρο 167 Είσπραξη εσόδων
Άρθρο 168 Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος
Άρθρο 169 Έλεγχος των λογαριασμών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού
Άρθρο 170 Διευκολύνσεις οφειλετών
Άρθρο 171 Έντοκη κατάθεση εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 172 Εντάλματα προπληρωμής
Άρθρο 173 Πάγια προκαταβολή
Άρθρο 174 Διαγραφή χρεών
Άρθρο 175 Γενικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΑΝΕΙΑ
Άρθρο 176 Διαδικασία συνομολογήσεως
Άρθρο 177 Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Άρθρο 178 Γενικές υποχρεώσεις . προστασία
Άρθρο 179 Ακίνητη περιουσία σε περίπτωση προσάρτησης οικισμού σε Δήμο ή Κοινότητα
Άρθρο 180 Περιουσία Δήμων ή Κοινοτήτων σε περίπτωση ενώσεως
Άρθρο 181 Κατανομή οφειλών σε περίπτωση προσάρτησης
Άρθρο 182 Διάθεση . διαχείριση βοσκοτόπων
Άρθρο 183 Καταγραφή ακίνητης περιουσίας
Άρθρο 184 Δωρεές ακινήτων
Άρθρο 185 Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων
Άρθρο 186 Εκποίηση ακινήτων
Άρθρο 187 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες
Άρθρο 188 Ανέγερση κατοικιών
Άρθρο 189 Διάθεση αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων
Άρθρο 190 Ανταλλαγή ακινήτων
Άρθρο 191 Αγορά ακινήτων
Άρθρο 192 Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων
Άρθρο 193 Χρηματοδοτική μίσθωση
Άρθρο 194 Μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες
Άρθρο 195 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και των Κοινοτήτων
Άρθρο 196 Μεταγραφή συμβάσεων
Άρθρο 197 Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών
Άρθρο 198 Διαχείριση – Εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας που ανήκει σε περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες
Άρθρο 199 Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 200 Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων σε Δήμους και Κοινότητες
Άρθρο 201 Δημοπρασίες
Άρθρο 202 Επιχορηγήσεις και βοηθήματα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άρθρο 203 Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Άρθρο 204 Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων . Υπόχρεοι
Άρθρο 205 Χρόνος κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
Άρθρο 206 Περιεχόμενο και δομή των επιχειρησιακών προγραμμάτων
Άρθρο 207 Κατάρτιση και εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ –ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 208 Τεχνικό πρόγραμμα
Άρθρο 209 Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες
Άρθρο 210 Έλεγχος Ασφάλειας και Λειτουργίας των Έργων

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Άρθρο 211 Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσεων
Άρθρο 212 Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας
Άρθρο 213 Λοιπές επεμβάσεις στην ιδιοκτησία

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άρθρο 214 Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις
Άρθρο 215 Αναφορές και προτάσεις Πληροφόρηση δημοτών και κατοίκων
Άρθρο 216 Τοπικά δημοψηφίσματα
Άρθρο 217 Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής
Άρθρο 218 Απολογισμός Κοινοτικής Αρχής
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Άρθρο 219 Διεθνείς συνεργασίες
Άρθρο 220 Αδελφοποιήσεις
Άρθρο 221 Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ . ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ . ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 222 Συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας
Άρθρο 223 Συμβάσεις Συνεργασίας Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 224 Συμπράξεις Δήμων και Κοινοτήτων με τον ιδιωτικό τομέα
Άρθρο 225 Προγραμματικές συμβάσεις


ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ . ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ . ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 226 Σύσταση ιδρύματος
Άρθρο 227 Διοίκηση
Άρθρο 228 Συμμετοχή δωρητών στη διοίκηση
Άρθρο 229 Εκλογή και θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων
Άρθρο 230 Έξοδα παράστασης . Αποζημίωση μελών
Άρθρο 231 Αναπλήρωση του προέδρου . Απαρτία του διοικητικού συμβουλίου
Άρθρο 233 Αρμοδιότητες
Άρθρο 234 Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία
Άρθρο 235 Πόροι
Άρθρο 236 Οικονομική διοίκηση
Άρθρο 237 Κατάργηση
Άρθρο 238 Ιδρύματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται
Άρθρο 239 Σύσταση δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Άρθρο 240 Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Άρθρο 241 Συγχώνευση . Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Άρθρo 242 Έξοδα παράστασης – Αποζημίωση μελών
Άρθρο 243 Σχολικές Επιτροπές
Άρθρο 244 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 245 Σύσταση
Άρθρο 246 Διοίκηση
Άρθρο 247 Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του Συνδέσμου
Άρθρο 248 Έξοδα παράστασης και κίνησης
Άρθρο 249 Πόροι
Άρθρο 250 Λύση
Άρθρο 251 Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται


ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 252 Ορισμοί – διακρίσεις
Άρθρο 253 Κανόνες σύστασης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 254 Σύσταση
Άρθρο 255 Διοίκηση
Άρθρο 256 Έγκριση αποφάσεων
Άρθρο 257 Κανονισμοί – Συμβάσεις
Άρθρο 258 Προσωπικό

ΤΜΗΜΑ B΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 259 Χρηματοδότηση
Άρθρο 260 Διαχείριση
Άρθρο 261 Διαχειριστικός έλεγχος

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 262 Λύση
Άρθρο 263 Συγχώνευση

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 264 Εξουσιοδοτήσεις – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265 Σύσταση – Λειτουργία
Άρθρο 266 Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 267 Κανόνες λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 268

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 269 Συγχώνευση . Μετατροπή . Λύση Επιχειρήσεων
Άρθρο 270 Γενικές μεταβατικές ρυθμίσεις


ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 271 Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων . Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις
Άρθρο 272 Διαχείριση βοσκοτόπων
Άρθρο 273 Υπηρεσίες – Επίλυση διαφορών
Άρθρο 274 Σχολική περιουσία

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 275 Πληθυσμός
Άρθρο 276 Φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες
Άρθρο 277 Διατήρηση διατάξεων που προβλέπουν την παραχώρηση
ακινήτου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 278 Αναπροσαρμογή χρηματικών ορίων και ποσών
Άρθρο 279 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Άρθρο 280 Δικαστικές ενέργειες νομικών προσώπων
Άρθρο 281 Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων
Άρθρο 282 Αποζημιώσεις μελών επιτροπών και συμβουλίων
Άρθρο 283 Οδοιπορικά έξοδα αποζημίωσης μελών της επιτροπής ορίων –
Αμοιβή μελών Συμβουλίου Τοπωνυμιών
Άρθρο 284 Γενικές διατάξεις για τις επιδόσεις, κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις
Άρθρο 285 Ενημερότητα οφειλών
Άρθρο 286 Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 287 Παραπομπή σε ειδικούς νόμους

Άρθρο δεύτερο έναρξη ισχύος
Άρθρο τρίτο εκλογές του έτους 2006 θα διεξαχθούν
Άρθρο τέταρτο Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από 1.1.2007

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2006